11 april 2019
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 18 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Regionale samenwerking in terugdringen wachtlijsten werpt vruchten af
 
In de regio Midden-Holland nemen de wachttijden in de ggz af door intensieve samenwerking. Uit cijfers over het eerste kwartaal van 2019 blijkt dat het gezamenlijke plan van aanpak van de betrokken partijen (ggz-aanbieder, gemeente, zorgverzekeraar, cliëntenorganisatie en huisarts) in die regio de eerste vruchten afwerpt. Op het congres 'Samen sterk in de regio: grip op wachttijden' dat vandaag plaatsvindt, staan samenwerking tussen alle ketenpartners en het maken van concrete afspraken binnen de regio centraal. 
 
Herziene standaarden NHG Angst en Depressie
 
De NHG-Standaarden Angst en Depressie zijn gedeeltelijk herzien. Bij beide NHG-Standaarden gaat het om het voorschrijven van selectieve serotonineheropname-remmers (SSRI's) aan jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) en het afbouwen van SSRI's bij alle volwassenen. 
 
PrivacyApp Jeugd nu ook voor ouders
 
 
De PrivacyApp Jeugd geeft vanaf nu ook antwoord op privacyvragen van ouders die met jeugdhulp of jeugdbescherming te maken hebben. De app was er al voor jongeren en professionals. In de PrivacyApp zien al deze groepen welke rechten en plichten zij hebben in allerlei concrete situaties die te maken hebben met privacy en informatie-uitwisseling. Check de vernieuwde PrivacyApp Jeugd op www.jeugdconnect.nl/privacy.
 
Staatssecretaris op werkbezoek bij TOPGGz-afdelingen
Foto: TOPGGZ
 
Op 2 april bracht Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een bezoek aan twee TOPGGz-afdelingen van Altrecht. 
Blokhuis heeft door dit bezoek een goed beeld gekregen van de zorg die TOPGGz-gecertificeerde zorgeenheden leveren en de toegevoegde waarde die dit heeft voor patiënten met ernstige psychiatrische problemen. 
 
Informatie- en discussiebijeenkomsten Wet verplichte ggz
 
Op 1 januari 2020 wordt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Deze vervangt de huidige Wet Bopz. De bedoeling van de nieuwe wet is om de rechtspositie van burgers te verbeteren als er sprake is van een gevaar voor jezelf of voor de omgeving vanwege psychische problemen. De persoon zelf en zijn naasten krijgen meer mogelijkheden om mee te denken over de wijze waarop het gevaar afgewend kan worden. Het streven is om het gebruik van dwang, bijvoorbeeld in de vorm van gedwongen opnames, terug te dringen.  
Meer informatie over deze wet vind je op onze themapagina: https://mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz
Om je zo goed mogelijk te informeren over deze wet organiseert MIND, samen met de Stichting PVP en de Landelijke LSFVP, een drietal informatie- en discussiebijeenkomsten over de Wet Verplichte ggz onder de titel "Verplicht, maar niet onmondig!" Deze bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 15 mei, maandag 24 juni & maandag 23 september 2019 van 13.00-16.00 uur bij MIND in Amersfoort. 
Meer info en aanmelden
 
Nieuwe informatiebladen over wonen beschikbaar
 
Speciaal voor lokale belangenbehartigers zijn er nu twee nieuwe informatiebladen beschikbaar gekomen als aanvulling op de eerder uitgebrachte handreiking 'Opkomen voor de woonbelangen'. 
De nieuwe informatiebladen 'Feiten en cijfers over wonen' en 'Dromen over wonen' zijn te vinden op deze pagina:
 
WerkWeb-Autisme gelanceerd
 
 
 
Op 2 april is Werkwebautisme.nl gelanceerd. Werkwebautisme.nl is een online tool om normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme vanaf 15 jaar te ondersteunen bij studie en werk. Deze online gids met persoonlijk ontwikkelprofiel is ontwikkeld door de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek, Gezondheids-wetenschappen UMC Groningen, het Kenniscentrum zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam, de Nederlandse Vereniging voor Autisme en de Academische Werkplaats Autisme. 
 
Regie in de Regio
 
Stakeholdersconferentie zelfregie- en herstelwaarden
 
Op 17 april organiseert MIND Landelijk Platform in Apeldoorn een invitational conference over het borgen van zelfregie- en herstelwaarden in de regio. 
Op deze werkconferentie brengen we gemeenten, zelfregie- en herstelinitiatieven, zorgverzekeraars en de landelijke overheid samen om kennis te delen, elkaar te leren kennen en samen naar wegen te zoeken voor een duurzame borging van zelfregie en -herstelcentra. Voor vertegenwoordigers van gemeenten en zorgverzekeraars hebben we nog plaatsen open.
Meer informatie en aanmelden. In geval van vragen:
 
Subsidieoproep voor regionale samenwerkingsverbanden
 
ZonMw doet twee subsidieoproepen voor regionale samenwerkingsverbanden op basis van het beleid Juiste zorg op de juiste plek. Het doel van de subsidie is het stimuleren van regionale samenwerkingsinitiatieven. Het gaat om partijen als gemeente(n), zorgverzekeraars, aanbieders van zorg, ondersteuning en welzijn, burger- en patiënten/cliëntenvertegenwoordigers die zich regionaal willen organiseren. Met als doel om op basis van de behoefte van hulpvragers een integraal zorg-, onder-steunings- en welzijnsaanbod in te richten in de regio.
Startimpuls is voor startende samenwerkingsverbanden,  
Regio-impuls is voor bestaande samenwerkings-verbanden. Indienen kan tot 14 mei 2019!
 
In het kort...
  • 14 april: Nationale herdenking voor nabestaanden van suïcide in Nijmegen. Meer informatie
  • 16 april: congres Werk maken van MeeleefGezinnen. Meer info
  • 20 april: schrijfworkshop Naasten in Kracht. Meer info en aanmelden
  • Onderzoek naar 'Vergeten slachtoffers Tweede Wereldoorlog' start binnenkort. Lees meer
  • Vanaf 14 mei: Van de Wereld organiseert groepscoaching voor professionals met psychosegevoeligheid. Aanmelden voor de nieuwe cursus via: vandewereld.org/aanmelden
  • 23 mei: Ypsilon en HAMLETT organiseren Psycafé. Meer info en aanmelden
  • De inschrijving voor de Ria van der Heijdenprijs is geopend. Tot 1 juni kunnen personen, afdelingen of teams zichzelf of een ander aanmelden. Ypsilon reikt de prijs van € 5000,- uit op haar jubileumdag op 29 november 2019. Meer info
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400