13 februari 2019
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 18 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Aan de slag met onafhankelijke cliëntondersteuning
 
Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt mensen gratis en laagdrempelig bij het vinden en regelen van (levensbrede) zorg en ondersteuning. Iedereen die er behoefte aan heeft, heeft hier op grond van de Wmo en de Wlz recht op. Maar hoe richt je als gemeente en als zorgkantoor deze ondersteuning in? Elk mens is immers anders en heeft andere behoeften. Daarom is het heel belangrijk om in de leefwereld van de cliënt te duiken. Hiervoor hebben we twaalf mensen in beeld gebracht die gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning, en daarbij enkele informatieve filmpjes en een gesprekshulp. 
 
Plenair debat over zelfdoding in de jeugdzorg
 
 
Vandaag, woensdag 13 februari, vindt in de Tweede Kamer het plenair debat plaats over suïcide in de jeugdzorg. MIND doet een oproep aan alle Kamerleden om de minister te vragen drastisch in te grijpen. Voordat jongeren en jongvolwassenen op een gesloten afdeling van de jeugdzorg terechtkomen, is er in het proces al heel veel misgegaan. Verschillende onderzoeken en meldacties hebben de afgelopen vier jaar aangetoond dat jongeren met psychische aandoeningen niet op tijd passende zorg krijgen. 
 
Tussenevaluatie wachttijden: 21 regio's niet binnen norm
 
Slaagt de ggz erin om het probleem van de wachttijden op te lossen? Het glas is eenderde vol, zou je kunnen zeggen. Een op de drie regio’s lukt het behoorlijk goed om de wachttijden binnen de normen te houden. In de overige regio’s, dat zijn er 21, zijn de wachttijden nog (veel) te lang. Dit blijkt uit de tussenevaluatie van de landelijke stuurgroep wachttijden.
 
Congres 'Samen sterk in de regio, grip op wachttijden in de ggz' op 11 april a.s.
 
Op donderdag 11 april 2019 vindt in De Eenhoorn in Amersfoort het congres 'Samen sterk in de regio: grip op wachttijden in de ggz' plaats. Het doel is om kennis te delen en te leren van elkaar (opbrengsten regionale taskforces, goede voorbeelden om wachttijden terug te dringen, uitkomsten onderzoeken specifieke cliëntgroepen, inzet ervaringsdeskundigheid etc.) Staatssecretaris Paul Blokhuis komt spreken, we blikken terug op het Actieplan Wachttijden GGZ en we belichten de wachttijd-problematiek vanuit verschillende perspectieven en via workshops en speeddates. Het congres is voor iedereen die met wachttijden in de ggz te maken heeft, zoals cliënten- en familieorganisaties, huisartsen, praktijkondersteuners ggz, gemeenten, professionals, medewerkers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Aanmelden kan hier
 
Doe jij ook mee aan Last Man Standing op 22 juni?
 
Op 22 juni 2019 organiseren we voor de 3e keer het unieke evenement Last Man Standing. Doe je mee? Tijdens Last Man Standing sta je samen met honderden anderen zo lang mogelijk op een paal in het water. Om aandacht te vragen voor het groeiend aantal jongeren met psychische klachten. En om geld op te halen om voorlichting te kunnen geven aan jongeren, hulp en advies te bieden, openheid rondom psychische problemen te bevorderen en de MIND Young Academy op scholen aan te bieden. Inschrijven kan via www.lastmanstanding.nl
 
Rapport 'Wonen naar wens' beschikbaar
 
Mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening zijn gemiddeld minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperking. Dat blijkt uit de meldactie Wonen naar wens? van Ieder(in), MIND en Patiëntenfederatie Nederland. De lagere score wordt onder meer veroorzaakt doordat een deel van de mensen niet zelf heeft kunnen kiezen voor de woning of woongroep. Er is dan voor ze gekozen door bijvoorbeeld de zorginstelling, een gemeentelijke instantie of een familielid.
 
Schrijf- en dichtwedstrijd over bipolariteit
 
 
 
Het thema voor World Bipolar Day is dit jaar bipolariteit in de literatuur. World Bipolar Day vindt dit jaar plaats op 28 maart 2019. Op meerdere plaatsen in Nederland worden er door plusminus in samenwerking met het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) bijeenkomsten georganiseerd. Op de website van plusminus en KenBiS vindt je meer informatie over waar de bijeenkomsten zijn. Daarnaast is er in het kader van World Bipolar Day een schrijf- en dichtwedstrijd georganiseerd, met als motto bipolariteit. 
 
Trainingen 'Niets over ons, zonder ons'
 

Om het VN-verdrag waar te maken hebben gemeenten de opdracht om tot een Lokale Inclusie Agenda te komen. Dit moeten ze samen met ervaringsdeskundigen doen en die ook betrekken bij de uitvoering en monitoring. De VNG ondersteunt dit. Het VN-verdrag gaat namelijk niet alleen over toegankelijkheid; het gaat ook over recht op gelijke behandeling en participatie, recht op eigen regie, op wonen, op inclusief onderwijs, op arbeid en over veel meer. Gelijke rechten gelden ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Meer informatie vind je op gewoongelijk.nl en op nietsoveronszonderons.nl
De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag, waar MIND deel van uitmaakt, geeft trainingen ‘Niets over ons zonder ons’ voor ervaringsdeskundigen. De trainingen duren een middag en je kunt accenten leggen op thema’s die in jouw gemeente spelen.
Wil je meer over de trainingen weten of meedoen? Mail dan naar Debora.Korporaal@wijzijnmind.nl
 
UWV Rijk van Nijmegen zet ervaringsdeskundigen in
 
In 2017 is UWV WERKbedrijf Rijk van Nijmegen een pilot gestart met de inzet van twee adviseurs met ervaringsdeskundige expertise. De pilot is ontstaan vanuit de constatering dat het UWV veel klanten kent met een psychische kwetsbaarheid waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt erg groot is. Bovendien is dit een groep klanten die niet makkelijk bereikbaar zijn. Hierover is nu een rapport opgeleverd met opbrengsten en inzichten van de pilot. 
 
Oproep Kennisbundel Verward in de wijk
 
 
 
MIND Landelijk Platform is betrokken bij het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag. Zo participeren we in het Kennisnetwerk met Movisie, Vilans, Trimbos-instituut en andere partijen om te zorgen dat professionals, ervaringsdeskundige cliënten, familieleden en naasten beter toegerust worden om mensen met verward gedrag te ondersteunen. Movisie heeft een Kennisbundel 'Verward in de wijk' ontwikkeld (zie https://www.vilans.nl/artikelen/denk-mee-over-kennisbundel-verward-in-de-wijk). Dit is een pilotversie en Movisie nodigt de gebruikers uit om ervaringen te delen om daarmee de kennisbundel te verrijken, zodat deze nog beter gebruikt kan worden door ervaringsdeskundige cliënten, familie en naasten.
 
Nieuwe zorgstandaard ADHD
 
 
 
Sinds maandag 4 februari is de zorgstandaard ADHD beschikbaar op GGZStandaarden.nl. Deze zorgstandaard beschrijft goede zorg voor mensen met ADHD vanuit cliënten- en naastenperspectief. Hierin zijn de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg met elkaar gecombineerd, zoals die van huisartsen, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en de ggz. De verenigingen Impuls en Woortblind en Balans waren namens MIND Platform betrokken bij de ontwikkeling; hun ervaringen en wensen zijn meegewogen in de adviezen. De versie voor patiënten en naasten vind je op Thuisarts.nl. Meer informatie over de totstandkoming van de zorgstandaard lees je hier.
 
WegWijs: help mee om het zorgaanbod in de ggz transparanter te maken
 
 
 
Stichting Zelfbeschadiging heeft 2 jaar lang via WegWijs een methode ontwikkeld om keuze-informatie op websites van ggz-instellingen te verbeteren. Hierdoor worden cliënten en hun naasten beter geïnformeerd over de behandelmogelijkheden en de voor- en nadelen van deze behandelingen. Na twee projectperiodes is het tijd om het stokje over te dragen aan cliënten- en naastenorganisaties. De kennis en expertise is uitgewerkt en omgezet in een methode. Je leest er alles over in Werken met WegWijs voor cliënten- en naastenorganisaties. In 4 stappen wordt uitgelegd hoe je als cliënten- en naastenorganisatie samen met een ggz-zorgaanbieder kunt zorgen voor heldere informatie die aansluit op de behoefte van cliënten en naasten. Meer informatie over WegWijs lees je via de projectpagina: https://mindplatform.nl/project/wegwijs-in-de-ggz  
 
Dag van de Ervaringsdeskundige op 11 april
 
 
Het thema van de Dag van de Ervaringsdeskundige op 11 april a.s. is "Samen verder! Noaberschap" waarin de ervaringsdeskundigen en hulpverleners & beleidsmakers  als noabers elkaar versterken en aanvullen.
Locatie van de dag is het Hazemeijer Terrein in Hengelo. Wie een workshop wil verzorgen of een kraam wil huren kan terecht bij info@dvded.nl.

Aanmelden is binnenkort mogelijk. Zie https://www.dvded.nl
21 mei: inspiratiedag voor ervaringsdeskundigen die ideeën, plannen of een startend initiatief hebben voor zelfregie- en herstelactiviteiten. De dag wordt gehouden in The Colour Kitchen in Utrecht. Let voor meer informatie en aanmelden op de volgende MIND (platform-)nieuwsbrieven. Lees ook: Ervaringsdeskundigen zijn hoopverleners
 
Internationaal congres 'Healing environments' 30/31 mei
 
 
 
Het CARe Netwerk organiseert op 30 en 31 mei een internationale ontmoeting rond het thema 'inspirerende nieuwe omgevingen voor herstel en inclusie'. Locatie: herstelcentrum Nei Skoen in Helmond. Keynote sprekers zijn Vesper Moore (USA), Paul Monks (GB) en Toon Walravens (NL). Tevens wordt het onderzoek van Fontys Hogeschool naar de werkzaamheid van Nei Skoen gepresenteerd. Vóór 14 februari kun je nog een voorstel indienen voor een workshop of presentatie. Je kunt meedoen aan de pitchcompetitie als je een innovatief ondernemersidee hebt om mensen met een mental health probleem te supporten. De voertaal is engels. Deelname kost 150 euro en bij aanmelding vóór 1 april 125 euro. Zie https://www.care-academy.com/summithighlights2019
 
 
Zelfregiecentrum Leiden start steunpunt stemmenhoren
 
 
 
Deze maand is Zelfregiecentrum Leiden gestart met een 'Steunpunt Stemmen Horen Leiden e.o.'. Het steunpunt is bedoeld voor stemmenhoorders, ondersteuners en naasten die te maken hebben met mensen die stemmen horen.
Het steunpunt biedt informatie, een open spreekuur, workshops, informatiebijeenkomsten en stemmengroepen. Ook is er een stemmengroep/lotgenotengroep. En wordt er een cursus gegeven 'omgaan met stemmen horen'. 
Alles wordt begeleidt door ervaringsdeskundigen. Meer informatie: https://zelfregiecentrumleiden.nl 
 
In het kort...
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400