Nieuwsbrief 7 december 2017
 
Het programma Regie in de Regio zet zich in voor meer ruimte en een sterke stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen wij samen met hen, met hun naastbetrokkenen, met belangenorganisaties en met raden en sleutelpersonen in de regio. In deze nieuwsbrief vind je informatie over relevante ontwikkelingen voor mensen die op regionaal niveau actief zijn. De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar.
 
 
Laatste nieuwsbrief in huidige vorm 
Deze nieuwsbrief 'Regie in de Regio' zal de laatste zijn in de huidige vorm. Vanaf januari worden de onderwerpen van Regie in de Regio opgenomen in de nieuwsbrief van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidIndien je de vernieuwde nieuwsbrief vanaf januari niet wilt ontvangen, meld je dan (uiterlijk 31 december) af via de link onderaan deze mail of stuur een e-mail naar nynke.geertsma@wijzijnmind.nl. 
 In de loop van januari presenteren wij ook onze vernieuwde website, waar veel interessante informatie voor regionale cliënten- en familieorganisaties overzichtelijker te vinden zal zijn.
 
Doe mee aan de meldactie Gemeenteraadsverkiezingen
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart willen MIND, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) graag weten wat er afgelopen jaren goed en wat er niet goed ging op het gebied van zorg, ondersteuning en hulpmiddelen in jouw gemeente. Bijvoorbeeld hoe de toegang daar naartoe is geregeld. En of de zorg aansluit bij jouw wensen en behoeften. Wordt er in jouw gemeente gewerkt aan toegankelijkheid en wordt aan mensen gevraagd wat ze belangrijk vinden?
Vul direct de vragenlijst in (het duurt 10 minuten)
 
Wat kun je zelf doen, als je te maken krijgt met een wachtlijst?
Onderdeel van de aanpak om de wachttijden te verminderen, is mensen zo goed mogelijk voor te lichten over wat ze zelf kunnen doen, of bij wie ze moeten aankloppen als de tijd tot behandeling of intakegesprek te lang duurt. De "wachtkamercampagne" is bedoeld voor alle praktijkruimten van huisartsen, ggz-aanbieders, gemeenten EN natuurlijk alle plekken waar de ggz-cliënten- en familieleden bij elkaar komen! Daarnaast roepen we in de folder op om je te melden bij het Nationale Zorgnummer als je te maken hebt met lange wachtlijsten of van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Deze campagne is onderdeel van een bredere aanpak om wachtlijsten te verminderen. Achtergrondinformatie en informatie over het bestellen van foldermateriaal vind je hier
 
Subsidies: stand van zaken
Subsidie Versterking regionale cliënten- en familieparticipatie:
25 organisaties hebben een aanvraag ingediend bij MIND. Komende periode buigt een onafhankelijke commissie zich over de aanvragen. Eind december zal helder zijn welke voorstellen gehonoreerd kunnen worden. 
 
Subsidiemogelijkheden vanuit het actieprogramma verward gedrag van ZonMW:
Sinds kort staan weer een aantal nieuwe subsidieoproepen online, te weten:
·         Regionale aanpak verward gedrag (de voorheen aparte subsidies ‘pilotprojecten sluitende aanpak’ en ‘stimuleringssubsidies’ zijn nu samengevoegd tot één subsidie).
·         Startsubsidies opstellen plan van aanpak verward gedrag
·         Experimentele projecten vervoer van mensen met verward gedrag.
Deadline voor deze subsidies is 16 januari 2016. Meer informatie

Nieuw! Subsidie voor kennis over verward gedrag in het onderwijs:
Subsidie voor projecten gericht op het verbinden van het zorg-, welzijns- en/of veiligheidsdomein in het onderwijs. Het betreft initiële mbo en hbo opleidingen en bij- en nascholing van professionals die een rol hebben in de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag. Zodat toekomstige professionals beter toegerust zijn om domein overstijgend samen te werken aan de sluitende aanpak en beter kunnen aansluiten bij de leefwereld van de cliënt.
Deze subsidie is interessant voor (regionale) cliënten- en familieorganisaties die (willen) samenwerken met onderwijsinstellingen. Deadline 30 januari 2018. Meer informatie.
 
Ontwikkelplein 'Herstel en Meedoen': veel mooie voorbeelden!
Het Schakelteam personen met verward gedrag organiseerde op 9 november in samenwerking met MIND een ontwikkelplein ‘Herstel en Meedoen’. Doel was om gemeenten te informeren, enthousiasmeren en stimuleren om herstelinitiatieven te omarmen en te faciliteren. Op deze dag kwam men in contact met vele goede voorbeelden uit het hele land. Informatie is te vinden in de uitgebreide nieuwsbrief over het ontwikkelplein.
 
eHealthweek: doe je ook mee?
Het ministerie van VWS en het ECP | Platform voor de InformatieSamenleving organiseren van 20 tot en met 26 januari 2018 de eHealthweek. Het doel van deze week is zoveel mogelijk mensen bewust maken van de mogelijkheden van eHealth. Als (regionale) cliëntenorganisatie kun je daarbij helpen. Bijvoorbeeld door zelf een activiteit te organiseren en door de eHealthweek bij jouw achterban onder de aandacht te brengen. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen, partner te worden en/of iets te organiseren. Denk hierbij aan innovatielabs, workshops, open dagen, demonstraties, pop-up stores, maar ook webinars, brainstormsessies of voorlichtingsbijeenkomsten. Kijk voor meer informatie, toolkits en kant-en-klaar materiaal op www.ehealthweek.net.
Zoek je een podium voor jouw ontwikkelingen of wil je meer informatie over mogelijke samenwerking tijdens de eHealthweek 2018? Schroom dan niet contact op te nemen met IKONE. IKONE is een organisatie die de kwaliteit van zorg wil verbeteren door samenwerking tussen patiënten en de gezondheidszorg te bevorderen. Zij zitten in het kernteam van de eHealthweek en kunnen je ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Dit kan via info@ikone.nl.
Ook MIND is bezig met het organiseren van één of een aantal activiteiten tijdens de eHealthweek. Zodra hier meer over bekend is, informeren we je daar natuurlijk over. Mocht je eerder vragen hebben, kun je hiervoor terecht bij Marieke Haitsma via marieke.haitsma@wijzijnmind.nl.
 
Leeratelier Right to Challenge: ook voor maatschappelijke initiatiefnemers
Het nieuwe Kabinet wil Right to Challenge (R2C) gaan invoeren. Bij R2C kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. 
Wat gaat dit betekenen voor de gemeenten? De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het Netwerk Right to Challenge starten op korte termijn een Leeratelier Right to Challenge, voor ambtenaren, bestuurders, maar ook voor maatschappelijke initiatiefnemers. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: Wat is R2C en hoe geef je dit vorm in jouw gemeente? Welke ervaringen over R2C trajecten in Nederland zijn er? Wat geven gemeenten mee aan het Kabinet? Hoe neem je de bewoners en de gemeente mee? En wat betekent R2C voor bijvoorbeeld aanbestedingen, aansprakelijkheid en financiële verantwoordelijkheid?
De startdatum van het Leeratelier wordt bepaald in overleg met de deelnemers.
Meer weten en aanmelden? info@righttochallenge.nl // Thijs Harmsen (06) 517 18 77 8

 
Onderzoeksagenda voor verslavingskunde
Het IVO, NISPA en het Zwarte Gat voeren in opdracht van Verslavingskunde Nederland een onderzoek uit om vast te stellen wat de belangrijkste onderwerpen voor toekomstig onderzoek binnen de Verslavingskunde zijn. De onderzoekers zijn onder andere op zoek naar input vanuit cliënten en naasten. Wil je meedenken? Reageer dan voor 16 december.
 
De Firma Zorgbehang houdt audities voor theatervoorstellingen
De Firma Zorgbehang maakt theater waarbij eigen ervaringen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg bron van inspiratie zijn. Hun missie is de beeldvorming rondom psychiatrie positief te beïnvloeden. De voorstellingen en de gesprekken erna zorgen voor herkenning, ontlading, verbazing, ontroering, openheid, betrokkenheid en begrip. Ben jij een echt theaterdier en heb je “iets” met ggz?
Of zie jij op een andere manier een rol voor jezelf bij ons weggelegd? Kom dan auditie doen op vrijdag 19 januari. 
Opgegeven/informatie via info@defirmazorgbehang.nl en zie ook https://defirmazorgbehang.nl
 
Agenda
11 decemberMasterclass jongerenparticipatie in onderzoek voor onderzoekers en jongeren door ZonMw, de VU en NJR. Info
12 december: netwerkconferentie Platform Noord en Midden Limburg over beeldvorming door/over (o)ggz. Meer info
12 december‘Beeldvorming over/door/binnen/buiten GGZ en OGGZ in Venlo-Blerick, door Platform Noord en Midden Limburg GGZ & OGGZ. Info
13 december‘Luister ook eens naar mij’ door Ouderplatform Zuid-Holland Zuid. Avondbijeenkomst in Dordrecht. Info
16 december: Landelijke dag VMDB, thema Maatschappelijke Participatie. Locatie: Utrecht.
15 januari: MIND Blue Monday Run, op verschillende plaatsen in Nederland. Meedoen? Van harte welkom! Meer info en inschrijven
15 januariDepressiegala in Den Bosch door de Mental Health Foundation  Info
20-26 januari: eHealthweek; meedoen of bijdrage leveren? Kijk op www.ehealthweek.net of lees meer in dit overzicht.
22 januari: (vooraankondiging): nieuwjaarsbijeenkomst koepels MIND Landelijk Platform, Iederin en Patiëntenfederatie Nederland. Locatie: Utrecht.
2 februari: RAAK! Ervaringsdeskundigheidsconferentie in Zwolle met als thema ‘een dans met verschillende petten en posities’. Info  
15 maart: congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’ in Nieuwegein door MIND e.a. 
Info (aanmelden kan al!)
6 april: (vooraankondiging): Dag van de Ervaringsdeskundige in Heiloo, thema 'Samen Doen'.
 
Links
Boek 'Niets is voor altijd' beschrijft ervaringen van jongeren in maatschappelijke opvang en is op deze pagina te downloaden. 
 
Wil je je aan-of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Dat kan via deze link.
 
Heb je nieuws uit jouw regio dat je graag met anderen wilt delen? Meld het dan aan Jenny de Jeu, jenny.dejeu@wijzijnmind.nl. 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033-3032 2400