Nieuwsbrief 29 maart 2017
 
Het programma Regie in de Regio zet zich in voor meer ruimte en een sterke stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen wij samen met hen, met hun naastbetrokkenen, met belangenorganisaties en met raden en sleutelpersonen in de regio. In deze nieuwsbrief vind je informatie over relevante ontwikkelingen voor mensen die op regionaal niveau actief zijn. De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar.
 
 
Save the date: slotbijeenkomsten Taskforce GGz van zorg naar zelfregie
De Taskforce is de komende maanden bezig om de werkzaamheden lokaal te borgen en landelijk over te dragen. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten gepland:
- Maandag 29 mei van 13.00 tot 17.00 uur in de Observant in Amersfoort
Symposium over medezeggenschap van ouders en jongeren bij gemeentelijk beleid JeugdGGZ. Waar is het al wel goed georganiseerd? Wat zijn ontwikkelingen bij deze cliëntenparticipatie? Welke thema’s moeten aandacht van de gemeente krijgen? Hoe kunnen we kinderen en jongeren betrekken bij het beleid? Hoe kunnen we de invloed van ouders versterken?
We nodigen met name jongeren, ouders, wethouders Jeugdzorg, beleidsmedewerkers van gemeenten, cliëntenraden, adviesraden Sociaal Domein en belangenbehartigers van harte uit om te komen. Meer informatie en aanmelden volgt spoedig in deze nieuwsbrief en op de website.
- Donderdag 22 juni van 13.00 tot 17.00 uur in de Reehorst in Ede
Reisconferentie met goede voorbeelden van gemeenten die samenwerken met cliënten- en familieorganisaties om tot beter beleid te komen. Thema’s o.a.: beleidsparticipatie; onafhankelijke cliëntondersteuning; zelfregie in wonen; de gemeentelijke beleidscyclus en hoe beïnvloed ik de politiek; stigmabestrijding in de wijk. Met medewerking van Erik Dannenberg.
Ook hierover volgt binnenkort meer informatie. 
 
Last Man Standing: aandacht voor wachtlijsten
Op 24 juni organiseert Mind de actie ‘Last Man Standing’ om aandacht te vragen voor de wachtlijsten.
Langs de rand van het IJsselmeer bij Hoorn gaan 300 mensen op een paal staan en proberen dit zo lang mogelijk vol te houden. Lees meer 
Regionale cliënten- en familieorganisaties en cliëntenraden vragen al jaren via de collectieve belangenbehartiging aandacht voor de te lange wachtlijsten in hun gemeente of instelling en zitten om tafel met instellingen, gemeenten en zorgverzekeraars. Wat kan er gedaan worden om deze actie nog eens extra kracht bij te zetten?
 • Verzamel informatie: hoe is het gesteld met de wachttijden in onze gemeente of instelling?
 • Kijk verder dan hetgeen op de website van de instelling of gemeente staat;
 • Agendeer het onderwerp wachtlijsten;
 • Hoe gaat het met de mensen die op de wachtlijst staan?
 • Op welke manier wordt er gecommuniceerd met mensen op de wachtlijst?
 • Vraag aan je gesprekspartners aandacht voor hetgeen de mensen die wachten in de tussentijd nodig hebben. Heel vaak verergeren problemen door gebrek aan hulp;
 • Regionale cliënten- en familieorganisaties kunnen de mensen op de wachtlijst een gezicht geven;
 • Werk samen met andere cliënten- en familieorganisaties en cliëntenraden;
 • Zorg dat je betrokken bent bij de zorginkoop en maak goede afspraken;
 • Regionale cliënten- en familieorganisaties kunnen uiteraard meedoen aan Last man Standing!
Download hier een A4-poster/flyer of stuur 'm door naar mensen die mee willen doen.
 
Themabijeenkomsten 'Ervaringsdeskundigheid in adviesraden'
In opdracht van staatssecretaris Van Rijn van VWS voert de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het project Ervaringsdeskundigheid uit. Wij hanteren de definitie van Movisie aangaande ervaringsdeskundigheid: ‘De vaardigheid om kennis en ervaring over de eigen beperking of aandoening zodanig te kunnen inzetten dat dit ondersteunend is voor anderen met een soortgelijke beperking.’
Doelstellingen van de bijeenkomsten: een beeld vormen van de rol die ervaringsdeskundigheid op dit moment speelt bij het werk van de adviesraden, het beschrijven van goede voorbeelden, diversiteit en kansen voor vernieuwing laten zien en het belang van ervaringsdeskundigheid benadrukken bij beleidsbeïnvloeding. Data van de bijeenkomsten (middagen) die al gepland zijn:
6 april Haarlem // 28 april Delft // 10 mei Drenthe/Kop van Overijssel // 18 mei Gelderland // 1 juni Limburg // 8 juni Dordrecht // 22 juni Noord-Brabant // 29 juni Twente.
Volg hier de agenda voor de andere data en plaatsen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor adviesraden, cliëntenraden en andere geïnteresseerden. Aanmelden: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.
 
Subsidieregeling voor regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen
In het hersteltraject van mensen met een psychische aandoening is het heel belangrijk dat gemeente, UWV, ggz-instellingen en werkgevers in de regio met elkaar samenwerken. Dit helpt mensen, omdat ze dan minder tegen de hokjes aanlopen waar al deze organisaties nu nog vaak in zitten. Daarom is er nu een subsidieregeling, waarbij gemeenten plannen kunnen indienen om deze samenwerking te stimuleren. Een van de voorwaarden is dat ze in deze samenwerking ook de cliëntenorganisaties en -raden meenemen. Het is daarom heel belangrijk dat lokale en regionale cliëntenorganisaties bij hun gemeenten informeren of de gemeente al een plan heeft ingediend en hoe daarin de samenwerking met cliëntenorganisaties wordt opgepakt. Lees meer over deze regeling
 
Op 12 april wordt hierover een landelijke informatiemiddag georganiseerd.
Meer info en aanmelden
 
Amsterdamse dak- en thuislozen praten met wethouders en raadsleden
MDHG de Amsterdamse Belangenvereniging drugsgebruikers organiseert komende weken een aantal gesprekken met verschillende wethouders in Amsterdam over gemeentelijk beleid. Ook vindt naar Rotterdams voorbeeld een zogenaamd kapstokoverleg plaats met gemeenteraadsleden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die dak- of thuisloos zijn, anderen zijn welkom als toehoorder. 
Het eerste gesprek heeft al plaatsgevonden, dit was met wethouder Ivens over wonen.
Bekijk hier wanneer de andere gesprekken plaatsvinden
Bekijk dit gesprek (via At5)
 
Regionale bijeenkomsten voor belangenbehartigers over wonen en zorg 
Zijn er voldoende geschikte woningen en woonvormen? Is de ondersteuning bij het wonen goed geregeld? Is er aandacht voor veiligheid en het voorkomen van eenzaamheid? Cruciale vragen voor mensen met een beperking die zelfstandig wonen. Belangrijke vragen ook voor lokale belangenbehartigers die willen opkomen voor de woonbelangen van mensen met een beperking. 
Deze vragen staan centraal in de regionale bijeenkomsten die worden georganiseerd door de samenwerkende koepels MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland, Zorgbelang en de Koepel adviesraden sociaal domein. In deze bijeenkomsten delen we kennis en informatie over het inventariseren van knelpunten bij het wonen, de woonvisie en lokale prestatieafspraken en het samenwerken binnen de gemeente of regio. 
 • Drenthe    4 april, 14 tot 16.30 uur in Hoogeveen 
 • Overijssel   13 april, 14 tot 16.30 uur in Nijverdal 
 • Limburg/Brabant  9 mei, 16 tot 18.30 uur in Horst aan de Maas
 • Utrecht/Flevoland  11 mei, 10 tot 12.30 uur in Amersfoort
 • Noord/Zuid Holland  16 mei, 10 tot 15.00 uur in Gouda
 • Friesland/Groningen  18 mei, 14 tot 16.30 uur in Marum
 • Gelderland   19 mei, 10 tot 12.30 uur in Arnhem
Aanmelden kan via secretariaattransitie1@iederin.nl, onder vermelding van je naam, plaats, organisatie en datum bijeenkomst. Vragen? Neem contact op met Anneke van der Vlist, a.vandervlist@iederin.nl.
 
Bijeenkomsten van MIND Landelijk Platform
Informatie over bijeenkomsten die MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid organiseert (of heeft georganiseerd), evenals verslagen van deze bijeenkomsten en factsheets, vind je op deze pagina
 
Meldactie spoedeisende hulp na zelfbeschadiging loopt nog tot 17 april
Stichting Zelfbeschadiging en Mind zijn via een meldactie op zoek naar ervaringen van mensen die te maken hebben met spoedeisende hulp. Wij krijgen signalen binnen van onverdoofd hechten en een afwijzende houding door hulpverleners op de spoedeisende hulp en de huisartsenpost als mensen die zichzelf hebben beschadigd hun wonden moeten laten verzorgen. Het gaat daarbij niet alleen over spoedeisende hulp bij het ziekenhuis, maar ook over spoedeisende zorg op de huisartsenpost. Er zijn helaas geen harde cijfers van deze misstanden, daarom willen we met deze vragenlijst zoveel mogelijk ervaringen verzamelen. Met die ervaringen willen we de zorg aan lotgenoten kunnen verbeteren. 
Meer informatie en vragenlijst vind je hier: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/zelfbeschadigingseh 
De vragenlijst is gericht op lotgenoten en naasten.
Ook cliëntenraden en cliëntenorganisaties in de regio krijgen wel eens signalen over misstanden op de spoedeisende hulp of bij de spoedeisende zorg van de huisartsenpost. Je kunt dit ook melden bij Stichting Zelfbeschadiging. De stichting kan indien gewenst ook meedenken over wat je als cliëntenorganisatie zou kunnen doen om te komen tot verbeteringen in de spoedeisende hulp in jouw regio. www.zelfbeschadiging.nl
 
Aanbod PGOsupport voor regionale cliënten- en familieorganisaties
PGO-support heeft ook voor regionale cliënten- en familieorganisaties een interessant cursusaanbod. Komende weken staan weer interessante cursussen op de agenda, zoals 'PR: hoe krijg je je in het nieuws?' (4 april), Projectmanagement (11 april) en Groepsgewijs lotgenotencontact (21 april). Speciaal voor webmasters van cliëntenorganisaties zijn er workshops over Google Analytics (10 mei), Google AdWords (23 mei) en zoekmachineoptimalisatie (13 juni). Voor een compleet overzicht van het cursusaanbod en voorwaarden zie: http://www.pgosupport.nl/page/Academie/Agenda 
 
Gezocht: spraakmakers voor het Congrestival Sociaal & Gezond
Ben je dié pionier of spraakmaker die laat zien hoe sociaal werk en gezondheidszorg elkaar versterken?
Kan jouw praktijkervaring anderen inspireren en uitdagen om echt werk te maken van zowel sociale
als fysieke vitaliteit? Ben je benieuwd naar praktische tips of verrassende invalshoeken voor jouw project of initiatief? Dan mag jouw bijdrage op het unieke Congrestival Sociaal & Gezond op 30 mei a.s. niet ontbreken. Een co-creatief event met meer dan 150 spraakmakende starters, versnellers en verdiepers: professionals die werken aan preventie of publieke gezondheid, sociaal professionals, onderzoekers, beleidsmakers en vrijwilligers. 
Het Congrestival Sociaal & Gezond 2017 wordt gehouden in de Metaalkathedraal te Utrecht op dinsdag 30 mei. Het wordt georganiseerd door Movisie, NFACTORY, Sociaal Werk Nederland, Alles is gezondheid, FNO en de afdeling Sociale Geneeskunde van Amc/UvA.
Meer informatie via Martin van de Lustgraaf (+31) 6 832 03 762. Ben je geïnteresseerd om als
spraakmaker een bijdrage te leveren? Stuur dan jouw motivatie naar info@nfactory.nl
 
Aanbod: presentatiebijeenkomst over werkboek 'Aandacht voor levenskracht'
In 2016 kon Kompassie met financiële steun van Samen Sterk zonder Stigma een erg geslaagde pilot-training organiseren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die al wat verder in herstel zijn: ‘Aandacht voor levenskracht’. Doel van deze training was inspiratie en energie krijgen, eigen kracht ervaren en een antwoord te vinden op de vraag “Wie ben ik los van de aandoening?” Alle ervaringen, bevindingen, praktische tips, adviezen en globale lesopzet zijn gebundeld in een werkboek. 
 
Agenda
31 maart: Dag van de Ervaringsdeskundige
Een dag waarop ervaringsdeskundigen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren. De bijeenkomst vindt plaats in Groningen. Info en aanmelding: www.dvded.nl
 
29 meiSymposium over medezeggenschap van ouders en jongeren bij gemeentelijk beleid Jeugd-GGZ
 
22 juni: Reisconferentie Taskforce GGz van zorg naar zelfregie
 
Interessante bijeenkomsten voor onze agenda? Laat het ons weten! info@wijzijnmind.nl
 
Wil je je aan-of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Dat kan via deze link.
 
Heb je nieuws uit jouw regio dat je graag met anderen wilt delen? Meld het dan aan Marry Mos, marry.mos@wijzijnmind.nl
Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033-3032 2400