Nieuwsbrief 28 februari 2017
 
Het programma Regie in de Regio zet zich in voor meer ruimte en een sterke stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen wij samen met hen, met hun naastbetrokkenen, met belangenorganisaties en met raden en sleutelpersonen in de regio. In deze nieuwsbrief vind je informatie over relevante ontwikkelingen voor mensen die op regionaal niveau actief zijn. De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar.
 
 
Naamswijziging Landelijk Platform GGZ
Het Landelijk Platform GGz heeft een andere naam gekregen: MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMIND is toegevoegd aan de naam, omdat we enige tijd geleden samen met het Fonds Psychische Gezondheid en Korrelatie de beweging MIND zijn gestart. Deze beweging hebben we eind november gelanceerd tijdens de eerste landelijke Open MIND-dag in Utrecht. Onze nieuwe naam geeft goed aan waar we voor staan: we bevorderen de psychische gezondheid in Nederland. De komende tijd zullen we onze communicatiemiddelen aan de nieuwe naam aanpassen.
 
 
Inspirerende bouwconferentie zelfregienetwerken
Vrijdag 24 februari vond in de Colour Kitchen in Utrecht een bouwconferentie plaats. Er zaten echter geen aannemers en timmerlui in de zaal, maar bouwers van zelfregienetwerken. Ze waren uit alle hoeken van het land gekomen om hun bouwkennis te delen of inspiratie voor eigen bouwwerken op te doen.
Sonja Visser (MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid) en Dienke Boertien (Kenniscentrum Phrenos) leidden het onderwerp zelfregienetwerk in. Daarna was het woord aan Cora Brink van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Zij presenteerde haar publicatie over tien bouwstenen voor zelfregienetwerken, die in elke gemeente aanwezig zouden moeten zijn om mensen met een psychische kwetsbaarheid de ruimte te bieden om vanuit eigen regie hun leven (weer) op te bouwen.
Dit was tevens de laatste werkdag van Cora bij MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid; zij gaat zich oriënteren op een nieuwe uitdaging. We zijn Cora zeer erkentelijk voor wat zij voor het Landelijk Platform en voor het project Zelfregiecentra/Herstelacademies heeft gedaan. De nieuwe aanspreekpunten hiervoor zijn Greetje Senhorst en Sonja Visser.
 
Opbrengsten en kosten van een zelfregiecentrum en/of herstelacademie
Wat kost een zelfregiecentrum of herstelacademie? Wat levert het op, voor mensen zelf én voor de samenleving? Hoe kunnen we dat in kosten uitdrukken? Vanuit Regie in de Regio hebben we een eerste poging gewaagd om de kosten en maatschappelijke opbrengsten in kaart te brengen. Enerzijds voor een lobby richting de Tweede Kamer om landelijk borging voor lokale financiering voor elkaar te krijgen; anderzijds om zelfregiecentra, herstelacademies en regionale cliëntenorganisaties lokaal te steunen in het realiseren van een steviger positie. Een uitgebreide kosten baten analyse is de volgende stap. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.
 
De waarde van een zelfregiecentrum in kaart gebracht
Voor het opstarten en regelen van financiering is het fijn als je kunt laten zien wat je waarde is als organisatie. Vrijwel alle deelnemers aan regionale cliëntenorganisaties en zelfregiecentra kunnen prachtig weergeven welke waarde hun organisatie voor hen heeft, wat ze eraan hebben gehad en hoe hun leven eruit had gezien zónder. Dit is informatie die gemeenten en zorgverzekeraars belangrijk vinden en hen helpt in het realiseren van maatschappelijke en financiële ruimte voor zelfregie-initiatieven. Het is ook informatie die je goed als PR-materiaal kunt gebruiken. Voor HerstelTalent maakten we ‘de waarde van HerstelTalent’. Wil je hier ook mee aan de slag? Geef een seintje, dan helpen we je mee.
Klik hier voor het document.
 
Roadtrip 2017
Wat is de staat van de regionale cliënten- en familiebeweging anno 2017? Vanuit Regie in de Regio maken we per regio een ‘foto’ van de cliënten- en familiebeweging: wie zijn er actief in de regio, op welke punten vindt beleidsbeïnvloeding plaats, hoe is de positie en financiering van de belangenbehartiging en zelfregie-initiatieven geregeld, wat zijn de belangrijkste speerpunten? Vervolgens willen we samen met de actieve cliënten- en familieorganisaties in de regio een foto van de toekomst maken: waar wil je dat de regio in 2020/2022 staat? Wat is daarvoor nodig en hoe kun je dat bereiken? Op een regionale werkconferentie willen we regionale initiatieven ondersteunen om hierover afspraken te maken met gemeenten, verzekeraars en anderen. Enerzijds met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 (en in sommige regio's al in 2017), anderzijds om scherp te krijgen waar de prioriteiten per regio liggen en welke bijdrage de regio van landelijk hierin belangrijk vindt. We beginnen in Almere en gaan van daaruit richting Groningen, Friesland en Zeeland. Wil je ook graag dat we langskomen? Of heb je een andere vraag/wens? Geef een seintje aan Marry of Jenny (marry.mos@wijzijnmind.nl of jenny.dejeu@wijzijnmind.nl
 
Uitgelicht initiatief: Fries Netwerk GGZ
Stichting AanZet heeft in samenwerking met Oebele Herder (Taskforce GGZ) het voortouw genomen in de oprichting van het Fries Netwerk GGZ (FNGGZ). Het netwerk is bedoeld voor organisaties van (voormalig) GGZ-cliënten en daarbij betrokkenen: cliëntenraden, familieraden, belangenorganisaties, zelfhulpgroepen e.d. in de provincie Fryslân. Doel van het netwerk is om gemeenten en bijvoorbeeld zorgverzekeraars te beïnvloeden en te adviseren inzake beleid en besluit rond GGZ vraagstukken.
 
Regionale initiatieven van start dankzij financiering door Regie in de Regio
Inmiddels hebben twee startbijeenkomsten plaatsgevonden voor regionale initiatieven die bijdragen aan versterking van de stem van cliënten- en familie. Tijdens de startbijeenkomsten werd uitleg gegeven over de administratieve afhandeling en vertelden lokale organisaties elkaar over hun plannen en initiatieven. Veel organisaties bleken ook elkaar van nuttige tips, verbindingen en informatie te kunnen voorzien. Alle organisaties zijn erg blij dat zij de mogelijkheid krijgen met hun concrete plannen aan de slag te kunnen. In de nieuwsbrief van Regie in de Regio houden we jullie op de hoogte hoe het deze regionale initiatieven de komende maanden vergaat. 
 
Goed voorbeeld van succesvolle fondsenwerving
Via vrijwilligersorganisaties (bijvoorbeeld een vrijwilligerscentrale) of regionaal werkende fondsen kunnen ook regionale cliënten- en familieorganisaties vaak gratis deelnemen aan een cursus fondsenwerving. Vrijwilligers van Zelfregiecentrum Leiden waren nog geheel onervaren in het doen van fondsaanvragen, zij volgden zo’n cursus bij Fonds 1818. Inmiddels is het hen gelukt om zelf een aantal succesvolle fondsaanvragen te doen. 
 
Nogmaals: subsidieoproep ZonMw lokale aanpak mensen met verward gedrag
Donderdag 26 januari zijn de nieuwe subsidierondes voor de lokale aanpak van verward gedrag online gegaan. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden voor:
 • stimuleringssubsidie voor de implementatie van één van de 9 bouwstenen of voor het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van álle bouwstenen
 • pilotprojecten voor de implementatie van álle bouwstenen
 • experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag 
Regionaal meedenkhulp nodig?
Neem contact op met Nic Vos de Wael of Jenny de Jeu. Nic.vosdewael@wijzijnmind.nl jenny.dejeu@wijzijnmind.nl
 
 
Themabijeenkomsten Arbeid
De meeste patiënten- en cliëntenorganisaties hebben ervaring met het organiseren van themabijeenkomsten of themacafés. De onderwerpen van deze bijeenkomsten kunnen divers zijn. Voor het project ‘PG werkt samen - Arbeid’ zijn wij op zoek naar jullie ervaring bij het organiseren van themabijeenkomsten of cafés, zowel in het algemeen, als rond het thema arbeid en dagbesteding. Daarom leggen we deze vragenlijst voor. De ervaringen willen we bundelen tot een boekje vol ervaringen en inspiratie voor volgende themabijeenkomsten en cafés. Ook vragen we je met welke ondersteuning en over welke onderwerpen rond het thema arbeid, je een themabijeenkomst of café zou organiseren en bekijken we de mogelijkheid om een pilot te draaien. De uitkomsten van de vragenlijst worden verspreid onder de achterban van Ieder(in), Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland. http://vragenlijst.dezorgvraag.nl/themabijeenkomstenarbeid
 
Aanbod PGO-support voor regionale cliënten- en familieorganisaties
PGO-support heeft ook voor regionale cliënten- en familieorganisaties een interessant cursusaanbod. Komende weken staan onder andere de volgende cursussen op de agenda:
 • Pak de passie! 6 maart
 • Cursus penningmeester 11 maart
 • Communiceer bewust, versterk elkaar! 13 maart
 • Schrijven voor het web 14 maart
 • Hoe word ik een goede eindredacteur? 16 maart
 • Podium voor prachtige projecten! 16 maart
 • Weboptimalisatie voor gevorderden 17 maart
 • Effectief coördineren van vrijwilligers 20 maart
Voor compleet overzicht cursusaanbod en voorwaarden zie: http://www.pgosupport.nl/page/Academie/Agenda
 
Regionale initiatieven op Self Injury Awareness Day 1 maart
Op 1 maart, Self Injury Awareness Day (SIAD), wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor zelfbeschadiging. Ook de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging werkt hieraan mee. Zij vraagt dit jaar specifiek aandacht voor de bejegening van lotgenoten door zorgverleners. Dat zal gebeuren met een kort filmpje dat via verschillende kanalen verspreid zal worden. Later in het jaar zal de stichting een online campagne starten om het stigma rond zelfbeschadiging verder te doorbreken.

Regionale activiteiten
In de regio Enschede organiseert Zebra Voorlichting in samenwerking met IXTA NOA Enschede een aantal activiteiten op deze dag. Klik hier voor meer informatie. Ook andere regionale cliënten- en familieorganisaties kunnen op deze dag natuurlijk aandacht vragen voor zelfbeschadiging. De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging wil ook graag regionale bewustwordingsinitiatieven ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door daar via de (social media) kanalen van de stichting ruchtbaarheid aan te geven. 
 Kijk voor meer informatie op www.zelfbeschadiging.nl en wijzijnmind.nl
 
Agenda
1 maart: Self Injury Awareness Day (zie hierboven)

7 maartWerkconferentie FABuleus - Familie Als Bondgenoot ‘Share en CrEATe'
 Het project FABuleus heeft als doelstelling professionals in de GGZ bewuster te laten zijn van het belang van familie/naasten bij de zorg en hen inzicht en handvatten te geven om triadisch samen te werken in de praktijk. Meer info en aanmelden 

25 maart: Festival Human - Nederland Zorgt voor Elkaar
De humanistische omroep Human zendt zes documentaires uit over burgerinitiatieven die zich o.a. richten op wonen, zorg en welzijn. Deze vormen de opmaat naar het festival Human - Nederland Zorgt Voor Elkaar. Tijdens het festival op 25 maart zullen actieve burgers uit het hele land met elkaar kunnen kennismaken en ideeën en ervaringen uitwisselen. Dit landelijke festival dient als startconferentie van Nederland Zorgt Voor Elkaar en de officiële introductie van de helpdesk. Meer info

31 maart: Dag van de Ervaringsdeskundige
Een dag waarop ervaringsdeskundigen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren. De bijeenkomst vindt plaats in Groningen. Info en aanmelding: www.dvded.nl

Interessante bijeenkomsten voor onze agenda? Laat het ons weten! info@wijzijnmind.nl

 
Wil je je aan-of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Dat kan via deze link.
 
Heb je nieuws uit jouw regio dat je graag met anderen wilt delen? Meld het dan aan Marry Mos, m.mos@platformggz.nl
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033-3032 2400